توانایی تجارت و شرایط تجاری

تعداد کارکنان در واحد تجارت
زمان کاری
درآمد کل سالانه
حمل و نقل‌های مورد پذیرش
ارزهای قابل قبول جهت پرداخت
نحوه پرداخت قابل قبول

مشاوره رایگان و ثبت سفارش

فارسی